Pedagogi

Vi medverkar till att barn med franska som modersmål får möjlighet att både utveckla det franska språket som sitt svenska.

 
 Vi strävar efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska såsom på franska.
Föräldrarna är jättenöjda, barnen är glada likaså är våra pedagoger och förskolor med verksamhets resultat.
Våra modersmålspedagoger som har fått riktad kompetensutveckling känner sig säkra och stolta i sin yrkesroll samt mera delaktiga i barnens lärande och utveckling.

 

PLANERING OCH UPPFÖLJNING
Planning
123Voilà planerar, koordinerar  och drar upp gemensamma riktlinjer och målsättningar tillsammans med skol- och förskolepersonal  samt föräldrar inför den kommande terminen.
Utgångspunkten för 123 Voilàs arbete utgår från barnets specifika behov, definierat utifrån samtal med föräldrar, barn och förskolan.
Planeringen följs sedan upp med en utvärdering i slutet av terminen, tillsammans med föräldrarna och lärare på förskolan eller skolan.

 

LEKEN
Play
Modersmålspedagoger deltar aktivt i leken för att barnet skall kunna utveckla lekspråket, samt olika begrepp som förknippas med respektive aktivitet.
I spel och lekar tränar barnen sin förmåga till socialt samspel, att räkna, lära sig färger, fingermotorik och de ord som är aktuella för just det spelet. Genom rollspel bygger barnen upp sitt franska ordförråd, kommunikationskunskaper, och sin sociala förmåga.

 

MUSIK, SÅNG, RIM OCH RAMSOR

Music

För att sång, dans och dramatisering ska bli betydelse fullt i barnets språkutveckling krävs ett
medvetet arbete. Sångtexternas innehåll och betydelse förtydligas, eftersom sånger, rim och ramsor innehåller många olika ord och begrepp.
Vi sjunger fina franska barnvisor och ramsor tillsammans med barnen. Vi använder oss av illustrerade böcker för att förstärka barnets förståelse av innehållet.

 

TEMAARBETE
Travaux manuels
Genom ett arbete med specifika teman får barnet möjlighet att använda ett mer situationsoberoende språk på sitt modersmål och på svenska. Att ge barnen förståelse för ämnesinnehållet i temat samt att bearbeta nya begrepp på modersmålet ökar möjligheter för barnet att tillägna sig ett mer kognitivt krävande innehåll.
Modersmålspedagogen kan välja ut böcker, bilder eller sånger som anknyter till temat och på detta sätt förstärka förståelsen av innehållet.

 

VARDAGSSITUATIONER

dessin

Det gäller att ta vara på alla meningsfulla sammanhang i vardagen. Genom att sätta ord på allt man gör, i samband med olika situationer som t ex  vid påklädning, handtvätt, mm. utökar man också barnens franska ordförråd. I dialogen med barnen vid dessa tillfällen ges möjligheten att lära sig ord och begrepp som beskriver vardagssituationer.

 

SAGOR

albums

Sagor i alla dess former är en viktig del i 123 Voilas arbete. Vi ser därför till att  ha inplanerad tid för sagostunder och vi har till gång till en uppsjö av fransk barnlitteratur.